Podmínky ochrany osobních údajů

Úvod » Podmínky ochrany osobních údajů

Společnost Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem Liberec XII – Staré Pavlovice, Selská 517, PSČ: 46001

IČO: 183 82 550

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Ústí nad Labem

pod sp. zn. C/363

(dále také „Společnost“)
 

Naše společnost je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. „GDPR“ správcem Vašich osobních údajů, což znamená, že provádí jejich zpracování, určuje účel a prostředky tohoto zpracování a odpovídá za něj. Cílem těchto zásad je poskytnout Vám přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní Údaje.

Informace v tomto dokumentu platí pro fyzické osoby poskytující osobní údaje, především pro naše zákazníky a obchodní partnery, ale v přiměřené míře se uplatní rovněž pro potenciální zákazníky a potencionální obchodní partnery (tj. osoby, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu) a na bývalé zákazníky a bývalé obchodní partnery, jejichž údaje stále můžeme za určitých podmínek zpracovávat. Dále pak také pro potencionální uchazeče o zaměstnání. Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu uplatní též na rodinné příslušníky či zástupce zákazníků a zástupce obchodních partnerů.

V textu se dozvíte zejména:

 1. jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
 2. za jakými účely a jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme;
 3. komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@jss.cz.
 

Zásady zpracování osobních údajů

 • Vaše osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 • shromažďování osobních údajů probíhá výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nezpracováváme je dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 • rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů;
 • jsou přijata veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali výhradně přesné a aktualizované osobní údaje, a aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
 • osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Rozsah zpracování osobních údajů

identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu či dodatek připojený ke jménu, sídlo podnikání a IČO;

elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;

další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy či účelu smluvního vztahu či oprávněného zájmu: např. číslo bankovního účtu, výše plateb, označení profese a případně další takové údaje;

informace o bonitě a důvěryhodnosti: záznamy o spotřebitelské historii a plnění platebních povinností, a to včetně informací z veřejných rejstříků;

další osobní údaje poskytnuté Vámi ve smluvních či v jiných dokumentech, při jednáních a při využívaní našich služeb, a to včetně pozdějších aktualizací.


Získávání osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme především od Vás. Některé Vaše osobní údaje můžeme získávat z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti. Pokud osobní údaje získáváme od Vás, vždy Vás informujeme o tom, zda je poskytnutí osobního údaje zákonným nebo smluvním požadavkem, a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, a o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů.

Pokud získáváme osobní údaje od Vás, stává se tak zejména:

Na základě Vašich žádostí a v rámci jednání o uzavření smlouvy, při osobní, telefonické nebo písemné komunikaci s Vámi, včetně komunikace emailem.

Veřejně dostupnými zdroji, z nichž získáváme osobní údaje, jsou zejména:

 • obchodní rejstřík,
 • insolvenční rejstřík,
 • rejstřík exekucí,
 • výjimečně sociální sítě a obecně internet, pokud údaje sami zveřejníte;

Osobními údaji získanými z vlastní činnosti jsou ty, získané hodnocením údajů, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich produktů či služeb.

Výjimečně můžeme Vaše osobní údaje získat i od třetích osob oprávněných s Vašimi osobními údaji nakládat a předat nám je při splnění stanovených podmínek;
 

Účel zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Po splnění účelu můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, než pro které byly shromážděny. Rovněž o těchto jiných účelech Vás informujeme.

V naší společnosti neprovádíme žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás významně dotýkalo.

Vaše osobní údaje zpracováváme:

a) pro účely uzavření smluv, pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli či tak hodláme učinit, a při vyřizování Vašich žádostí,
b) pro účely našich oprávněných zájmů,
c) pro marketingové účely.

Ad a) Pro účely uzavření smluv, pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a při vyřizování Vašich žádostí

Zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely související s plněním smluvních závazků obou smluvních stran, zejména pro účely platného uzavření, změny a ukončení smluv, a související fakturace, reklamace a komunikace. Poskytnutí uvedených osobních údajů je tedy smluvním požadavkem. Pro tyto účely jsou zpracovávány v zásadě veškeré osobní údaje, které o Vás zpracováváme. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání příslušné smlouvy, a dále po dobu, dokud nejsou vypořádány závazky z těchto smluv.

Ad b) Pro účely našich oprávněných zájmů

Pro účely našich oprávněných zájmů je možné zpracovávat osobní údaje zejména tam, kde je potřeba chránit majetek nebo právo vymáhat naše oprávněné nároky.

Jedná se o následující oprávněné zájmy:

 • Vymáhání pohledávek nebo obhajobu našich právních nároků. Za účelem vymáhání pohledávek nebo obhajobu našich právních nároků jsou zpracovávány v zásadě veškeré osobní údaje, které o Vás zpracováváme. Tyto Vaše osobní údaje předáváme za účelem vymáhání našich pohledávek třetím osobám, jak je blíže popsáno v následující kapitole. Tyto osobní údaje uchováváme nejdéle po dobu běhu promlčecích lhůt. V případě zahájení soudního, rozhodčího, exekučního nebo jiného obdobného řízení je dále zpracováváme po dobu tohoto řízení a následně po dobu běhu lhůt pro podání mimořádných opravných prostředků. Pokud je podán mimořádný opravný prostředek, uchováváme tyto osobní údaje také během řízení o tomto mimořádném opravném prostředku.
   
 • Poptávka produktů a služeb. Pokud jste náš stávající dodavatel, můžeme Vás v omezeném rozsahu oslovovat i bez Vašeho souhlasu v souvislosti s poptávkou Vašich produktů a služeb, které souvisí s produkty či službami, které jsme již od Vás čerpali, nebo čerpáme. Takové oslovování může být uskutečněno různými kanály, zejména telefonicky, poštou či elektronickými prostředky (včetně elektronické pošty a textových zpráv).  Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme jen v omezeném rozsahu, obvykle jen Vaše identifikační údaje, adresní údaje a údaje o elektronickém kontaktu. Doba zpracování odpovídá době trvání smluvního vztahu mezi Vámi a naší společností, nevznesete-li proti tomuto zpracování námitku; pak je takovéto zpracování okamžitě ukončeno. V případě využití zveřejněných údajů je jejich zpracování ukončeno okamžitě po odmítnutí nabídky.
   
 • Nabízení produktů a služeb. Pokud jste náš stávající zákazník, můžeme Vás v omezeném rozsahu oslovovat i bez Vašeho souhlasu v souvislosti s nabídkou našich produktů a služeb, které souvisí s produkty či službami, které již od nás čerpáte. Takové oslovování může být uskutečněno různými kanály, zejména telefonicky, poštou či elektronickými prostředky (včetně elektronické pošty a textových zpráv). V této situaci zpracováváme Vaše osobní údaje jen v omezeném rozsahu, obvykle jen Vaše identifikační údaje a údaje o elektronickém kontaktu. Doba zpracování odpovídá době trvání smluvního vztahu mezi Vámi a naší společností, nevznesete-li proti tomuto zpracování námitku; pak je takovéto zpracování okamžitě ukončeno.
   
 • Řízení společnosti, výzkumy, vnitřní vyhodnocování a reporting. Pro efektivnější dosažení našich obchodních cílů a přizpůsobení produktů využíváme v omezeném rozsahu Vaše osobní údaje též pro potřeby statistických výzkumů, vnitřní administrativní potřeby, provádění analýz a pro interní reporting v rámci společnosti. Ačkoliv za vstup pro tyto činnosti mohou sloužit též Vaše osobní údaje, výsledky těchto činnosti mají obvykle anonymizovanou podobu. K dalšímu zpracování Vašich údajů v této souvislosti tudíž nedochází.

Ad c) Pro marketingové účely

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu, popř. adresu bydliště můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích, plněních nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat, a to za předpokladu, že jste nám udělili souhlas s takovým zpracováním. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s naší společnosti a následující 3 roky poté nebo do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. V případě, že nejste našimi smluvními partnery, platí Váš souhlas 3 roky od jeho udělení, případně do jeho odvolání. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů Váš souhlas nutný. Souhlas jste udělili dobrovolně a můžete jej kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu, nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah a na čerpání příslušných produktů a služeb, pro které není tento souhlas potřebný. Udělený souhlas můžete odvolat osobně v obchodních kancelářích naší společnosti nebo v listinné formě oznámením doručeným na adresu uvedenou výše v kontaktních údajích nebo na emailové adrese info@jss.cz . V této souvislosti Vás upozorňujeme na skutečnost, že odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme pro jiné účely.
 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim smluvním partnerům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • externí účetní;
 • externí daňový poradce;
 • externí advokátní kanceláři;
 • zpracovatelům, kteří poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jejich obchodními partnery
   

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
 

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@jss.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.