Mateřská škola Raspenava

Úvod » Reference » Pozemní stavby » Mateřská škola Raspenava
Finální podoba školka

Mateřská škola Raspenava

Objednatel:
Město Raspenava
Projektant:
Ing. David Dlouhý

Popis

Pozemek pro vybudování nové mateřské školy se nachází v intravilánu města Raspenava v ulici Luhová. Na pozemku byla v provozu pavilónová mateřská škola, která byla zcela zničena povodní v srpnu 2010. Poškozená budova byla zdemolována do úrovně terénu dle platného demoličního výměru.

Pozemek je obdélníkového tvaru o rozměru 170x60 m, delší stranou orientovaný ve směru severovýchod-jihozápad. Pozemek je rovinatý se vzrostlou zelení. Z jihozápadní strany pozemek přiléhá k ulici Luhové, ze severní strany k Pekelskému potoku. Z delších stran pozemek sousedí se zahradami okolních staveb. Vzhledem k blízkosti řeky Smědé je nutno respektovat podmínky pro výstavbu v záplavovém území. Charakter zastavěného území je tvořen zástavbou rodinných domů.

Koncept budovy vychází z požadavku minimalizace komunikačních prostor. Z tohoto důvodu je objekt řešen jako přízemní blok s minimem chodeb a maximálním otevřením prostor do okolního prostředí. Velké prosklené plochy umožňují výhled a zároveň jsou zdrojem tepelných zisků v zimním období. Případné nežádoucí přehřívání místností v letním období řeší navržené venkovní žaluzie. Dispozice je navržena s ohledem na provozní vazby a přehlednost prostorového uspořádání.

Umístění budovy na pozemku je obdobné jako u původní mateřské školy. Stavba je situována do části pozemku přilehlé k ulici Luhové. Druhá polovina pozemku bude využita pro venkovní pobyt dětí. Na hranici pozemku budou mezi komunikací a opěrnou stěnou vytvořena kolmá parkovací stání. Opěrná stěna je součástí oplocení. Na opěrnou stěnu navazuje vstupní branka a brána pro vjezd zásobování s odpadovým hospodářstvím. Od vstupní branky vede rampa po terénu k hlavnímu vstupu do objektu. Zásobování je umožněno ze severozápadní strany odděleně od ploch určených pro děti.

Výškové osazení stavby je provedeno vzhledem k úrovni hladiny povodně v srpnu 2010. Hladina vody v místě stavby v úrovni 332,6 m.n.m. byla vypočtena ze známých měření na okolních objektech. 1.NP objektu je v úrovni 333 m.n.m. Konstrukce podlah jsou nad touto úrovní. Výškové rozdíly mezi stávajícím terénem a novou budovou jsou překonávány na komunikacích prostřednictvím ramp a venkovního schodiště a v terénu svahováním a opěrnými stěnami s gabiónovým obkladem. Opěrné stěny jsou součástí architektonického řešení a umožňují rozčlenění hmot násypů do bloků, oddělení ploch parkování od zahrady a vytvoření teras přístupných přímo z heren.

Zahrada pro děti je vybavena hracími prvky, brouzdalištěm, sprchou a pítkem. Dále jsou zde z bezpečnostních důvodů umístěny lampy venkovního osvětlení s kamerami. Plochy cest v zahradě jsou asfaltové pro pojezd dětí na tříkolkách a odrážedlech. Pod hernou 1. oddělení je v úrovni terénu venkovní sklad hraček a nářadí.

Terénní a sadové úpravy jsou navrženy zejména při vstupu a v atriu. V prostoru zahrady se jedná o dosázení stávající zeleně.

Oplocení areálu je navrženo po celém obvodu. Zahrada pro pobyt dětí je oddělena oplocením od vstupních ploch a ploch určených pro zásobování. Vstupy do areálu jsou samostatné pro mateřskou školu a pro provozní části. V oplocení severozápadní hranice pozemku je brána pro vstup na sousední pozemek s trafostanicí.